SURAT KUASA AHLI WARIS MENJUAL TANAH WARISAN                                                              SURAT KUASA
                                          (Kuasa ahli waris untuk menjual tanah warisan)

    Yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama                                : [...................................................]
    Tempat/Tanggal lahir       : [...................................................]
    Alamat                              : [...................................................]

2. Nama                                : [...................................................]
    Tempat/Tanggal lahir       : [...................................................]
    Alamat                              : [...................................................]

3. Nama                                : [...................................................]
    Tempat/Tanggal lahir       : [...................................................]
    Alamat                              : [...................................................]

        Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selaku ahli waris dari almarhum Tuan [……………………………] yang meninggal dunia pada tanggal [……………………………….] sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian tertanggal [..........................................] Nomor [.................] yang dikeluarkan olej Kepala Desa [.........................................] juncto Surat Keterangan Waris tertanggal [..........................................] nomor: [.........] yang diketahui Kepala Desa [........................]

Dan Camat [......................]
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
     Nama                            : [...................................................]
     Tempat/tanggal Lahir   : [...................................................]
     Pekerjaan                      : [...................................................]
     Alamat                          : [...................................................]

     Untuk menjual, mengoperkan, memindahkan atau melepaskan hak atas tanah warisan almarhum Tuan [...............................] tersebut terhadap sebidang tanah yang terletak di:
     Kelurahan/Desa   : [..................................................]
     Kecamatan           : [..................................................]
     Kabupaten/Kota   : [..................................................]
     Luas tanah            : [..................................................]
     Status Tanah         : [..................................................]

     Untuk itu penerima kuasa berhak dan berwenang sepenuhnya menghadap di mana perlu terutama kepada pejabat Pembuat Akta Tanah, membuat, menandatangani akta dan/atau surat-surat atau menyerahkan surat-surat, mengadakan kesepakatan-kesepakatan, memberikan keterangan-keterangan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum harus dijalankan oleh penerima kuasa, menerima atau melakukan pembayaran serta memberikan atau menerima kuitansi-kuitansi tanda bukti pembayaran.
     Singkatnya, penerima kuasa berhak melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu guna terselenggaranya urusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.


         Dibuat di [..........................]
         Pada tanggal [....] bulan [.....] tahun [....]


             Pemberi Kuasa,                                      Penerima Kuasa,
        1 [........................]
        2 [........................]                                [................................]
        3 [........................]


Keterangan
Untuk megisi surat kuasa ahli waris untuk menjual tanah warisan tersebut tanda kurung dihapus.
Sekian semoga membantu.

salam "Agung"
Post a Comment